Terma & Syarat

Terma dan Syarat Rangkaian OIKEOS Christian

Pengenalan

Terma dan syarat ini mengatur penggunaan laman web ini oleh anda; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Laman web ini menggunakan kuki. Dengan menggunakan laman web ini dan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami mengikut syarat dasar privasi / cookie OIKEOS Christian Network (OIKEOS).

Lesen untuk menggunakan laman web

Kecuali dinyatakan sebaliknya, OIKEOS dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek di laman web dan bahan di laman web. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini terpelihara.

Anda boleh melihat, muat turun untuk tujuan caching sahaja, dan cetak halaman atau kandungan lain dari tapak web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

  • menerbitkan semula bahan dari laman web ini (termasuk republikasi di laman web lain);
  • menjual, menyewa atau bahan sub-lesen daripada laman web ini;
  • menunjukkan apa-apa bahan dari laman web itu kepada awam;
  • semula, memperbanyakkan, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial;
  • mengedit atau mengubah suai apa-apa bahan di laman web ini; atau
  • mengagihkan semula bahan dari laman web ini kecuali untuk kandungan yang secara khusus dan dinyatakan secara nyata sebagai tersedia untuk pengagihan semula.

Penggunaan yang boleh diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, merosakkan laman web atau merosakkan ketersediaan atau kebolehaksesan laman web; atau dengan apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan apa-apa tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

Anda tidak perlu menggunakan laman web ini untuk menyalin, kedai, tuan rumah, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) mana-mana spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, pembalak Pintasan, rootkit atau lain-lain perisian komputer yang berniat jahat.

Anda tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa had pengikis, perlombongan data, pengambilan data dan penuaian data) pada atau berhubung dengan laman web ini tanpa persetujuan bertulis dari OIKEOS.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran.

Akses terhad

Akses ke kawasan tertentu di laman web ini adalah terhad. OIKEOS mempunyai hak untuk menyekat akses ke kawasan lain dalam laman web ini, atau sesungguhnya laman web keseluruhan ini, mengikut kebijaksanaan OIKEOS.

Jika OIKEOS memberi anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan terhad laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan disimpan sulit.

OIKEOS boleh melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda dalam budi bicara tunggal OIKEOS tanpa notis atau penjelasan.

Friendlies

Dalam terma dan syarat ini, "kandungan pengguna anda" bermaksud bahan (termasuk tanpa batasan teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audiovisual) yang anda serahkan ke laman web ini, untuk tujuan apa pun.

Anda memberikan kepada OIKEOS lesen bebas royalti di seluruh dunia, yang tidak boleh ditarik balik, tidak boleh ditarik balik, untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemahkan dan menyebarkan kandungan pengguna anda di mana-mana media yang ada atau akan datang. Anda juga memberikan hak kepada OIKEOS untuk melesenkan hak-hak ini, dan hak untuk mengajukan tindakan atas pelanggaran hak-hak ini.

Kandungan pengguna anda tidak boleh menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang pihak ketiga dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau OIKEOS atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah undang-undang yang berlaku).

Anda tidak boleh menyerahkan apa-apa kandungan pengguna ke laman web yang telah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan yang serupa.

OIKEOS mempunyai hak untuk mengedit atau mengalih keluar sebarang bahan yang dihantar ke laman web ini, atau disimpan di pelayan OIKEOS, atau di-host atau diterbitkan di laman web ini.

Walau apa pun hak OIKEOS di bawah terma dan syarat ini berkaitan dengan kandungan pengguna, OIKEOS tidak bertanggungjawab untuk memantau penyerahan kandungan tersebut kepada, atau penerbitan kandungan tersebut pada, laman web ini.

Tiada waranti

Laman web ini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa pernyataan atau jaminan, tersurat atau tersirat. OIKEOS tidak membuat pernyataan atau jaminan berkaitan dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang terdahulu, OIKEOS tidak menjamin bahawa laman web ini akan sentiasa tersedia, atau tersedia sama sekali.

Tiada apa-apa laman web dalam laman web ini, atau dimaksudkan untuk membentuk nasihat apa-apa jenis.

Had liabiliti

OIKEOS tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang torts atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau selainnya berkaitan dengan, laman web ini:

  • setakat bahawa laman web yang disediakan bebas daripada bertanggungjawab, untuk apa-apa kerugian langsung;
  • bagi mana-mana secara tidak langsung, kerugian khas atau berbangkit; atau
  • bagi apa-apa kerugian perniagaan, kerugian hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangka, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kerugian atau rasuah maklumat atau data.

Pengecualian

Tiada apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan apa-apa waranti yang tersirat oleh undang-undang yang menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau mengehadkan; dan tiada apa pun dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau membatasi liabiliti OIKEOS berkenaan dengan apa-apa perkara yang akan menjadi haram atau menyalahi undang-undang untuk OIKEOS untuk mengecualikan atau mengehadkan, atau mencuba atau menganggap untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

Kemunasabahan

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah berpatutan.

Jika anda tidak fikir mereka adalah munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Pihak-pihak lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, OIKEOS mempunyai kepentingan untuk mengehadkan tanggungjawab peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membuat tuntutan secara peribadi terhadap pegawai atau pekerja OIKEOS berkenaan dengan sebarang kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web.

Tanpa menjejaskan perenggan yang terdahulu, anda bersetuju bahawa batasan jaminan dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi pegawai OIKEOS, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penerima dan subkontraktor serta OIKEOS.

Peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini adalah, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, yang tidak akan menjejaskan penguatkuasaan peruntukan-peruntukan lain penafian laman web ini.

Ganti Rugi

Anda dengan ini menanggung rugi OIKEOS dan berjanji untuk menanggung kerugian OIKEOS terhadap apa-apa kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa batasan perbelanjaan undang-undang dan apa-apa amaun yang dibayar oleh OIKEOS kepada pihak ketiga dalam penyelesaian tuntutan atau pertikaian atas nasihat undang-undang OIKEOS penasihat) yang ditanggung atau dialami oleh OIKEOS yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda tentang sebarang peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana syarat dan syarat ini.

Pelanggaran terma dan syarat

Tanpa menjejaskan hak OIKEOS lain di bawah terma dan syarat ini, sekiranya anda melanggar terma dan syarat ini dengan apa-apa cara, OIKEOS boleh mengambil tindakan sedemikian sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh OIKEOS untuk menangani pelanggaran itu, termasuk menggantung akses anda ke laman web, melarang anda mengakses laman web tersebut, menghalang komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses laman web, menghubungi penyedia perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menghalang akses anda ke laman web dan / atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.

Perubahan

OIKEOS boleh menyemak terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak semula akan berlaku untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila periksa halaman ini secara berkala untuk memastikan anda mengetahui versi terkini.

Tugasan

OIKEOS boleh memindahkan, subkontrak atau sebaliknya menguruskan hak dan / atau kewajipan OIKEOS di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau selainnya berurusan dengan hak-hak dan / atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat-syarat.

Kebolehasingan

Sekiranya peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa lain yang berwibawa sebagai tidak sah dan / atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan lain akan terus berlaku. Sekiranya ada ketentuan yang melanggar undang-undang dan / atau tidak dapat dilaksanakan akan sah atau dapat dilaksanakan jika sebagian daripadanya dihapus, bahagian itu akan dianggap dihapus, dan ketentuan lainnya akan terus berlaku.

Perjanjian keseluruhan

Terma dan syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan OIKEOS berkaitan dengan penggunaan laman web ini, dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya berkenaan dengan penggunaan laman web ini.

Undang-undang dan bidang kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Florida, dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Florida.